.. Načítavam ..

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNOK


Obchodný vzťah a používanie Finsilver.sk

Všeobecné obchodné podmienky platné pri spolupráci / obchodnom vzťahu s Finsilver a Stratio Nai s.r.o.
Pravidlá a povinnosti platné pre všetkých návštevníkov a používateľov webových stránok www.finsilver.sk

Vitajte na investičnom portáli FINSILVER, ktorého názov – obchodná známka je vlastnená spoločnosťou STRATIO NAI s.r.o. so sídlom Studená 15090/12, 821 04 Bratislava, Slovensko/EÚ, IČO : 44600160 (ďalej len “Spoločnosť”). Tento dokument uvádza podmienky, za ktorých môžete použiť World Wide Web interface Spoločnosti umiestnený na chránenej internetovej doméne “https://www.finsilver.sk/” (ďalej len “Webové stránky Spoločnosti”)

Prečítajte si prosím tento dokument pozorne. Používaním Webových stránok dávate automaticky svoj súhlas byť viazaný týmito podmienkami. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, nepoužívajte tieto Webové stránky Spoločnosti. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky kedykoľvek. Obracajte sa prosím na stránku “Všeobecné obchodné podmienky” pravidelne, ste viazaní ustanoveniami uvedenými v tomto dokumente. Pojmy “vy” a “užívateľ” sa vzťahujú na všetky fyzické osoby používajúce Webové stránky Spoločnosti.

1. Používanie Webových stránok Spoločnosti

Spoločnosť vám umožňuje stiahnuť si jednu a len jednu kópiu obsahu Webových stránok Spoločnosti výhradne pre svoje súkromné, nekomerčné použitie. Obsah týchto Webových stránok Spoločnosti, ktorý zahŕňa, ale nie je obmedzený na, text, grafiku, obrázky, logá a iné webové stránky (ďalej len “Webový obsah stránky”) je chránený slovenskými a zahraničnými autorskými právami a platnou legislatívou na ochranu duševného vlastníctva, ochranných známok a iných právnych predpisov, a je výhradne majetkom Spoločnosti. Neoprávnené použitie týchto webových stránok môže porušovať autorské práva Spoločnosti, odcudzovať ochranné známky alebo inak prestupovať zákon. Akákoľvek kópia webovej stránky, ktorú si stiahnete, zostáva viazaná uvedenými zákonmi. Nesmiete meniť, upravovať alebo inak modifikovať žiadnym spôsobom obsah Webových stránok Spoločnosti, ani nesmiete distribuovať, verejne zobrazovať, kopírovať, predávať alebo používať obsah webových stránok v akejkoľvek súkromnej alebo obchodnú forme. Implementácia obsahu Webových stránok Spoločnosti do akýchkoľvek webových stránok iných spoločností, alebo verejných stránok či do sieťového alebo softvérového prostredia neschváleného Spoločnosťou, je prísne zakázaná.

HTML kód, ktorý sa používa pre vytvorenie Webového obsahu stránok je výhradným majetkom Spoločnosti a je predmetom rovnakých podmienok ako obsah na webových stránkach. Nesmiete kopírovať, prispôsobovať, dešifrovať, dekompilovať, rozoberať alebo spätne analyzovať žiadny z softvér tvoriaci obsah Webových stránok Spoločnosti alebo stránok, ktoré odkazujú na akékoľvek stránky iných spoločnosti. Obsah Webových stránok Spoločnosti je chránený autorským právom Spoločnosti.

2. Akceptované používanie Webových stránok

Užívateľom nie je povolené používať Webové stránky Spoločnosti alebo stránky, ktoré odkazujú na akékoľvek stránky iných spoločností (ďalej len “webové stránky”), distribuovať, prenášať, ukladať alebo ničiť materiály, vrátane, ale nie bez obmedzenia na obsah webových stránok, v rozpore so zákonom alebo s akoukoľvek platnou právnou normou, takým spôsobom, ktorý by bol porušením existujúcich autorských práv, ochranných známok, obchodného tajomstva alebo iné práva duševného vlastníctva, alebo spôsobom, ktorý by porušoval súkromie alebo iné osobné práva druhého.

Užívatelia nesmú porušovať alebo pokúsiť sa porušiť bezpečnosť na webových stránkach. Pritom takéto porušenie zahŕňa, ale nie je obmedzené na ľubovoľnú z, alebo všetky, nasledujúce možnosti:
• prístup k dátam, ku ktorým používateľ nemá oprávnenie k prístupu
• skúšanie, testovanie alebo overovanie zraniteľnosti webových stránok, alebo akýkoľvek pokus o porušenie bezpečnosti a overenie identity užívateľa
• opatrenia zasahovať a meniť služby pre všetkých užívateľov, vrátane, ale bez obmedzenia, implementácie vírusu k preťaženiu, softvérového “zahltenia”, “spamu”, “mail bombardovania”, alebo “zhodenia” akejkoľvek časti webových stránok
• posielanie nevyžiadaných e-mailov cez stránky, alebo niektorému z ich užívateľov, vrátane propagácie a reklamy všetkého druhu
• zostavenia ľubovoľného TCP / IP paketu hlavičky alebo akejkoľvek časti hlavičky z informácií na web stránkach v podobe dát zasielaných Spoločnosti alebo na iné e-mailové adresy. Každé porušenie systému alebo zabezpečenia siete, v akejkoľvek miere, môže vyústiť v občiansku alebo trestnú zodpovednosť.

Spoločnosť bude vyšetrovať podľa vlastného uváženia akékoľvek reálne alebo podozrivé porušenie bezpečnosti, pričom môže spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní stíhať akékoľvek podozrenie na porušenie bezpečnosti zo strany užívateľov.

3. Osobitne zakázané používanie

Webové stránky môžu byť použité len jednotlivcami alebo podnikmi investujúcimi do projektov, ktoré pre svojich slovenských klientov Spoločnosť sprostredkuje, ďalej osobami, ktoré sa snažia nájsť informácie o investíciách do Venture Capital, Private Equity, príp. do iných typov mimoburzového zhonodtenia financií, ktoré Spoločnosť ponúka, investičnými fondami a ďalšími profesionálmi, ktorí hľadajú informácie o Spoločnosti alebo chcú využiť jej služby.

Použitie webovej stránky na akékoľvek iné účely je zakázané. Nie je dovolené používanie webovej stránky pre ľubovoľné z nasledovných účelov:
• uvádzanie akýchkoľvek neúplných, nepravdivých alebo nepresných osobných či firemných údajov nie je povolené. Neuvádzajte žiadne meno, adresu, e-mailové adresy a webové stránky iné ako svoje vlastné a / alebo spoločnosti, ktorú reprezentujete – inak je vaše používanie webových stránok prísne zakázané.
• revízia, porušenie alebo iné ovplyvňovanie informácií uverejnených na webových stránkach
• použitie akéhokoľvek zariadenia, softvéru, bežného alebo unikátneho, či akéhokoľvek iného mechanizmu na to, aby sa narušilo správne fungovanie stránok alebo činnosti vykonávané na webovej adrese Spoločnosti
• vykonávanie akýchkoľvek akcií, ktoré by mohli mať u webových stránok za následok porušenie infraštruktúry alebo neprimerane veľké zaťaženie dát
• použitie alebo pokus použiť akýkoľvek nástroj, softvér, parameter, agent alebo iný mechanizmus (vrátane, bez obmedzenia, iného prehliadača, pavúkov, robotov, avatarov alebo inteligentných agentov) na nedovolenú navigáciu a vyhľadávanie na webových stránkach okrem všeobecne dostupných webových prehliadačov akými sú Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Adobe Safari, Google Chrome, Netscape Navigator či iných bežne používaných prehliadačov.
• zmena, dekódovanie alebo rozoberanie akejkoľvek časti webových stránok
• použitie akéhokoľvek neoprávneného kopírovania, plagiátorstva alebo rozmnožovania webových stránok či ich obsahu
• framing alebo odkazovanie na webové stránky niektorou z nedovolených webových stránok, či prenos ich obsahu na alebo z akejkoľvek tretej strany neschválenej Spoločnosťou.

4. Osobné údaje a ochrana súkromia

Spoločnosť zabezpečuje ochranu súkromia klientov, potenciálnych klientov a/alebo návštevníkov týchto webových stránok – v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z.z. a nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR). Na týchto webových stránok sú umiestnené prvky kontroly súkromia, ktoré ovplyvňujú ako Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje. Pomocou integrovaných prvkov ochrany osobných údajov môžete získať prístup k Vaším aktuálne spracúvaným údajom, určiť, či chcete dostávať priamu marketingovú komunikáciu, obmedziť či úplne zakázať použitie a spracúvanie Vašich informácií, ako aj vykonať ďalšie úkony, na ktoré máte právo. Prístup k prvkom ochrany Vašich osobných údajov môžete získať na internetovej stránke: Politika ochrany osobných údajov.

5. Definícia štandardnej provízie Spoločnosti

Spoločnosť pracuje s najnižšou úrovňou provízie za sprostredkované služby primeranou a bežnou na trhu. Štandardne sa jej provízia neúčtuje priamo klientovi, ale je započítaná v konečnej klientskej cene za produkt alebo službu priamo od partnera spoločnosti, pričom vyúčtovanie provízie medzi Spoločnosťou a jej partnerom, ktorého produkt alebo službu sprostredkovala, prebehne dodatočne. V niektorých prípadoch však môžu nastať výnimky z tohto pravidla, a klientovi je účtovaná provízia za sprostredkovanie samostatne. V každom prípade, proces účtovania provízie je úplne transparentný a vopred zverejnený každému klientovi Spoločnosti na základe samostatnej zmluvy alebo dohody.

6. Zodpovednosti Spoločnosti

Vzhľadom na charakter internetu, identifikácia používateľa je založená iba na niekoľkých parametroch, akými sú napríklad meno, priezvisko, telefón, mobilný telefón, užívateľské meno či e-mailová adresa. Ako taká Spoločnosť nemôže zaručiť a nezaručuje, že každý používateľ je tým, kým skutočne tvrdí, že je. Spoločnosť nereguluje správanie medzi užívateľmi a ako taká je odškodnená od akéhokoľvek nároku, záväzku alebo náhrady škôd (skutočných a následných, priamych aj nepriamych) akéhokoľvek druhu a povahy, podozrenia a povinnosti, zverejnenej alebo nezverejnenej, ktorá by viedla k ľubovoľnej forme sporu s iným užívateľom. Spoločnosť nezaručuje presnosť, spoľahlivosť, úplnosť a funkčnosť webových stránok.

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu obsahu týchto webových stránok kedykoľvek a bez varovania. Používanie webových stránok a jej obsah je na vaše vlastné riziko. Používaním webových stránok preberáte na seba neobmedzenú zodpovednosť za formu, obsah, správnosť a úplnosť akýchkoľvek informácií, ktoré ste uverejnili vo vašom príspevku alebo formulári na internetovej stránke Spoločnosti. Spoločnosť nemôže byť a nie je považovaná za zamestnávateľa ľubovoľného z tých užívateľov webových stránok, ktorí s ňou neuzavreli písomnú, obojstranne riadne schválenú a podpísanú zmluvu, a teda nenesie žiadnu zodpovednosť za akcie alebo rozhodnutia, ktoré takíto užívatelia urobili.

SOLID GAINS S.R.O. V ŽIADNOM PRÍPADE NEZARUČUJE, ŽE NA WEBOVÝCH STRÁNKACH BUDE ZVEREJNENÝ BEZCHYBNÝ OBSAH ALEBO ŽE AKÁKOĽVEK JEJ WEBOVÁ STRÁNKA JE BEZ VÍRUSOV A INÝCH POTENCIÁLNE ŠKODLIVÝCH MECHANIZMOV. AK BY POUŽITIE NAŠICH STRÁNOK MALO VIESŤ K POŠKODENIU ZARIADENÍ ALEBO ÚDAJOV, SPOLOČNOSŤ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁKLADY TAKÝCHTO POŠKODENÍ. UŹÍVATELIA POUŽÍVAJÚ WEBOVÉ STRÁNKY SPOLOČNOSTI SOLID GAINS S.R.O. TAK “AKO STOJA A LEŽIA” A “AKO SÚ DOSTUPNÉ”, BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY. SPOLOČNOSŤ SA ZBAVUJE V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM, VŠETKÝCH ZÁRUK, EXPLICITNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH. SPOLOČNOSŤ NIJAKÝM SPÔSOBOM NA SEBA NEPREBERÁ ZÁRUKY NA PRESNOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ, ÚPLNOSŤ, FUNKČNOSŤ ANI AKTUÁLNOST WEB STRÁNOK ANI OBSAHU NA NICH ZVEREJENENOM.

7. Vzdanie sa zodpovednosti za následné škody

ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NENESIE SPOLOČNOSŤ, JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, DODÁVATELIA ALEBO TRETIE STRANY UVEDENÉ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKACH, ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY NA AKÝCHKOĽVEK, VRÁTANE ALE BEZ OBMEDZENIA, NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKODÁCH, STRATÁCH ALEBO PRÍJMOCH KLIENTOV, PRÍPADNE ZA ŠKODY VYPLÝVAJÚCE ZO STRATY DÁT ALEBO PRERUŠENIA ČINNOSTI, KTORÉ MÔŽU PRAMENIŤ ZO SCHOPNOSTI ALEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAŤ OBSAH WEBOVÝCH STRÁNOK SPOLOČNOSTI.

8. Špeciálne ustanovenia pre medzinárodnú prevádzku

Uznávajúc globálny charakter internetu, užívatelia Webových stránok Spoločnosti týmto súhlasia, že budú dodržiavať všetky pravidlá záväzné pre korektné správanie sa online užívateľov a pre prijateľný obsah. Konkrétne sa zaväzujete, že súhlasíte s dodržiavaním všetkých platných zákonov týkajúcich sa prenosu technických dát exportovaných zo Slovenskej republiky do krajiny, v ktorej žijete.

9. Odkazy na iné stránky

Táto webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky tretích strán. Tieto prepojenia sú poskytované len pre vaše pohodlie a nepredstavujú v žiadnom prípade súhlas Spoločnosti s použitím predmetných stránok tretích strán. Spoločnosť nie je zodpovedná za spoľahlivosť týchto odkazov, ani nerobí žiadne vyhlásenie pokiaľ ide o presnosť, spoľahlivosť alebo obsah webových stránok tretích strán. Využitie tretích strán webových stránok je na vlastné nebezpečenstvo. Prosím používajte internet opatrne.

10. Obmedzenia zodpovednosti

Zodpovednosť Spoločnosti za všetky nároky plynúce z používania webových stránok či obsahu nesmie prekročiť, ani neprekročí, celkovú sumu 100 EUR.

11. Ukončenie

Spoločnosť si vyhradzuje právo vykonať akúkoľvek právnu nápravu, vrátane ale bez obmedzenia, okamžitého zrušenia akejkoľvek informácie uverejnenej na webových stránkach, ako aj vašej možnosti k prístupu k webovým stránkam, obsahu, alebo všetkým službám, ktoré Spoločnosť poskytuje v prípade, ak je porušená niektorá alebo všetky z tu uvedených Podmienok, alebo ak nie sme schopní overiť všetky informácie predložené vami na webových stránkach. Každé rozhodnutie o ukončení služby alebo prístupu sa uskutočňuje na základe uváženia Spoločnosti nie je predmetom diskusie alebo vrátenia peňazí.

12. Odškodnenie

Týmto súhlasíte s tým, že zbavíte zodpovednosti, odškodníte a zabezpečíte bezúhonnosť pre Spoločnosť, jej úradníkov, manažérov, zamestnancov a zástupcov za alebo v dôsledku všetkých pohľadávok, opatrení alebo požiadaviek, vrátane, ale bez obmedzenia, primeraných právnych poplatkov vyplývajúcich z používania z webových stránok alebo z vášho porušenia týchto Podmienok. Tie musia byť oznámené Spoločnosti bezodkladne a bez akéhokoľvek nároku, sporu alebo konania.

13. Odmietnutie záruky

Beriete na vedomie, že zatiaľ čo Spoločnosť vynakladá všetko úsilie na to urobiť informácie na svojom serveri, čo najpresnejšími, tieto informácie sú poskytované v dobrej viere, bez akejkoľvek explicitnej alebo implicitnej záruky. Neexistuje žiadna záruka pokiaľ ide o presnosť a jednotlivé položky alebo odkazy na tejto stránke. Všetky informácie obsiahnuté v tomto dokumente Spoločnosť získala zo zdrojov, o ktorých sa Spoločnosť domnievala, že sú presné a spoľahlivé. Vzhľadom na obmedzené schopnosti človeka a mechanické chyby, ako aj ďalšie faktory, ani Spoločnosť (ani jej pridružené spoločnosti) nie sú zodpovedné za akékoľvek chyby alebo opomenutia, a to buď Spoločnosti alebo jej pridružených spoločností (ďalej „pobočiek“), alebo iné. Všetky informácie sú poskytované “tak ako stoja a ležia”, bez záruky akéhokoľvek druhu. Spoločnosť (ani jej pobočky) odmietajú urobiť akékoľvek alebo akékoľvek explicitné alebo implicitné zákonné záruky akéhokoľvek druhu voči používateľovi a / alebo tretej strane, vrátane záruk presnosti, aktuálnosti, úplnosti, predajnosti alebo vhodnosti na akýkoľvek konkrétny účel. Ak len sa nejedná o úmyselné pochybenie alebo hrubú nedbanlivosť Spoločnosti (či jej pobočiek), táto alebo tieto nemajú žiadnu zodpovednosť za priestupky, zmluvy, alebo iné porušenia (v rozsahu povoleného platnou legislatívou vzťahujúcou sa na zodpovednosť za výrobky a služby), vo vzťahu k používateľovi a / alebo tretej strane. Spoločnosť (ani jej pobočky) nenesie za žiadnych okolností zodpovednosť za stratené príležitosti, nepriame, osobitné, následné, náhodné, alebo represívne škody užívateľa a / alebo akejkoľvek tretej strany.

14. Dodatočné a doplnkové ustanovenia

Prístup k tejto stránke je povolený výhradne v súlade so zákonmi, ktorými sa riadi krajina, v ktorej je stránka zobrazená. Spoločnosť nezaručuje, že webová stránka je zobrazená v súlade so zákonom. Prístup na webové stránky s podobným obsahom alebo službami ako je obsah alebo služby Webových stránok Spoločnosti môže byť zakázaný pre určité osoby alebo osoby nachádzajúce sa v niektorých krajinách. Vy ste zodpovedný za legálne použitie webových stránok. Tieto Podmienky používania sa riadia zákonmi platnými na území Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na kolíziu právnych princípov s legislatívou iných krajín. Právna príslušnosť a jurisdikcia akejkoľvek pohľadávky alebo sporu vzniknutého na základe týchto Podmienok používania je výlučne obmedzená na štátne súdy v Bratislave, Slovensko. Ak by sa akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok stalo neplatným na základe ľubovoľného rozhodnutia príslušného súdu, zvyšné ustanovenia zostávajú platné a záväzné. Zneplatnenie akéhokoľvek tu uvedeného ustanovenia neznamená oslobodenie od ostatných ustanovení stanovených v týchto Podmienkach používania. Tieto podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi vami a Spoločnosťou s ohľadom na vaše používanie webových stránok, obsah webových stránok a ponúkané služby, a nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo následné písomné či ústne dohody. Žiadne zmeny sa neuskutočnia v týchto podmienkach s výnimkou revízií na tejto stránke.

15. Klauzula o investičnom riziku klientov

Investovanie do produktov Venture kapitálu, inovácií, patentov, AI, Private Equity a nehnuteľností je spojené s rizikom. Beriete na vedomie, že Spoločnosť Vám v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, ktoré spoluprácou so Spoločnosťou automaticky akceptujete, riadne komunikovala riziká spojené s Vami zvoleným typom investície do produktov alebo služieb niektorého z partnerov Spoločnosti, ktoré pre Vás Spoločnosť sprostredkuje.

Úrovne profitu publikované na webstránkach Spoločnosti nie sú absolútne, ani nemenné. Hodnoty ročného investičného zisku, v texte označené “Profit až…”, príp. Ročný zisk až do…”, sú charakteristické hodnoty výnosu partnerov Spoločnosti, vo väčšine prípadov uvádzané v ich horných dosahovaných historických hodnotách. Level profitu je vo všetkých prípadoch garantovaný oproti vyváženej zmluve medzi klientom a partnerom Spoločnosti. Beriete na vedomie, že predmetné garancie nie sú viazané na absolútne čísla ročného výnosu, ale na to, že klient Spoločnosti, ktorý prostredníctvom Spoločnosti uzatvorí investičnú zmluvu, dostáva záruku, že obdrží úroveň zisku pomernú k tej, ktorú zvolený investičný partner v daný rok dosiahne. Ako pri každej investícii, aj pri predmetných transakciách je prítomné investičné riziko. Na jednej strane je teda rokmi overené know-how silných investičných partnerov Spoločnosti (Spoločnosť vyberá prednostne tých najsilnejších partnerov v tom-ktorom regióne), ktoré s daným typom rizika pracujú a dosahujú pre klientov reálne, hmatateľné finančné výnosy (ročné účtovné uzávierky Vám zástupca Spoločnosti predloží na osobnom stretnutí) – a celkovo majú bohaté skúsenosti ako tieto investičné riziká znížiť na minimum, ktoré naviac každým rokom zdokonaľujú. Na strane druhej Spoločnosť upozorňuje klientov na to, že – ako pri každej investícii – sú aj pri tomto type investícií prítomné riziká. Pre viac informácií o rizikách spojených s investíciami Finsilver si prosím podrobne prečítajte nasledovný odsek.

Napriek tomu, že Spoločnosť vynakladá veľké úsilie na spoluprácu len s investičnými partnermi, ktorí majú dobrú povesť a sú najlepšie etablovaní vo svojom odvetví podnikania, nie je možné zaručiť, že Vaša investícia do niektorých z ich produktov prinesie zisk. Minulé výsledky hospodárenia a zhodnotenia kapitálu našich partnerov nie sú zárukov budúcej výkonnosti a ziskovosti Vašej investície. Keď sa rozhodnete pre niektoý z produktov alebo služieb našich partnerov, ktorý Vám Spoločnosť sprostredkuje, beriete na seba plné riziko za následný vývoj a výsledok Vášho investovania. Zároveň vstupujete do zmluvného vzťahu s uvedeným partnerom alebo partnermi Spoločnosti, bez toho, aby Spoločnosť prevzala na seba hociktoré z rizík spojených s Vašou investíciou. Spoločnosť týmto zbavujete zodpovednosti za akékoľvek, aj následné alebo skryté, riziká, ktoré podstupujete na základe uzatvorenia zmluvného vzťahu s niektorým s partnerov Spoločnosti, vrátane investovania Vášho finančného kapitálu do ich produktov alebo služieb. Mimo toho beriete na vedomie, že zatiaľ čo Spoločnosť vynakladá všetko úsilie na to, aby Vám sprostredkovala informácie popisujúce charakter, rozsah a výkonnosť produktov alebo Služieb jej partnerov čo najpresnejšie a najvernejšie, Spoločnosť neberie na seba zodpovednosť za presnosť a vernosť týchto údajov a informácií.

16. Zákaznícky servis a podpora

Pre zákaznícky servis kontaktujte info@finsilver.sk
Pre technickú podporu kontaktujte webmaster@finsilver.sk

Dohodnite si stretnutie

Vstupná konzultácia

Vyplňte formulár nižšie s cieľom získať prvú konzultáciu. Bezkontaktne.