.. Načítavam ..

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

OCHRANA SÚKROMIA A SENZITÍVNYCH OSOBNÝCH DÁT – SÚLAD S NARIADENÍM GDPR


Pravidlá ochrany osobných údajov podľa GDPR

Súlad s nariadením Parlamentu EÚ a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR)
Ochrana osobných údajov platná v Stratio Nai s.r.o., napr. pre návštevníkov webových stránok www.finsilver.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Zabezpečujeme ochranu súkromia Vás – našich klientov, potenciálnych klientov a/alebo návštevníkov našich webových stránok – v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z.z. a nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR).

1.2 Tieto pravidlá sa uplatňujú tam, kde konáme ako prevádzkovateľ pokiaľ sa jedná o spracúvanie osobných údajov fyzických osôb; inými slovami, kde určujeme účel a prostriedky spracúvania týchto osobných údajov.

1.3 Pri prvej návšteve našich webových stránok Vám ponúkneme v navigačnom menu oboznámenie sa s naším používaním súborov typu cookie v súlade s podmienkami týchto Zásad ochrany osobných údajov, spolu s možnosťou ako cookie súbory deaktivovať či vymazať – pri/pred návštevou (viď Články 9-13 nižšie).

1.4 Na našich webových stránok sú umiestnené prvky kontroly súkromia, ktoré ovplyvňujú ako spracúvame Vaše osobné údaje. Pomocou integrovaných prvkov ochrany osobných údajov môžete získať prístup k Vaším aktuálne spracúvaným údajom, určiť, či chcete dostávať priamu marketingovú komunikáciu, obmedziť či úplne zakázať použitie a spracúvanie Vašich informácií, ako aj vykonať ďalšie úkony, na ktoré máte právo. Prístup k prvkom ochrany Vašich osobných údajov môžete získať na tejto internetovej stránke, v Článku 8, nižšie.

1.5 Naše webové stránky nie sú určené pre osoby mladšie ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov môže naše webové stránky používať iba ak na takéto používanie udelí súhlas jej zákonný zástupca (rodič, príp. poručník).

2. Definícia prevádzkovateľa

2.1 V kontexte týchto Zásad ochrany osobných údajov sa termíny „prevádzkovateľ“, „my“, „naše“, „naša“ a „náš“ sa vzťahujú na spoločnosť STRATIO NAI s.r.o. so sídlom Studená 15090/12, 821 04 Bratislava, Slovensko/EÚ, IČO: 44600160

3.1 V tomto Článku 3 sú uvedené:
(a) všeobecné kategórie osobných údajov, ktoré môžeme spracúvať;
(b) v prípade osobných údajov, ktoré sme nezískali priamo od Vás, zdroj a konkrétne kategórie týchto údajov;
(c) účely, na ktoré môžeme spracúvať a použiť osobné údaje; a
(d) právny základ nášho spracúvania osobných údajov.

3.2 Môžeme spracúvať Vaše údaje o používaní našich webových stránok („údaje o používaní“). Naše servery môžu zhromažďovať anonymné informácie o Vašej návšteve na našich webových stránkach, ako napr. IP adresu, typ a verziu prehliadača, operačný systém, dĺžku návštevy, zobrazenia stránok a navigačné cesty webových stránok, ako aj informácie o časovaní, frekvencii a vzore používania web služby a spôsob, ktorý ste použili pre prístup na naše stránky. Právnym základom tohto spracúvania údajov je jeho nevyhnutnosť na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, predovšetkým riadne, správne a najmä bezpečné fungovanie našich webových stránok a našej podnikateľskej činnosti, ako aj zabezpečovanie lepších on-line aj off-line služieb pre našich existujúcich klientov, a rozbor spôsobov pre zabezpečovanie prísunu klientov nových, pričom rozsahom spracúvania údajov je rozsah účelu zabezpečenia správnej a bezpečnej operácie našej online prevádzky, zabezpečovania lepších služieb pre existujúcich klientov a prísunu nových. Informácie o analýze používania našich stránok sú anonymizované, z dôvodu zabezpečenia najvyššej úrovne Vášho súkromia – a to tak, že ani my sami ich nedokážeme priradiť konkrétnej osobe, ktorá naše stránky používa.

3.3 Nespracúvame na našich webových stránkach údaje o Vašom online účte („údaje o účte“), ako napríklad Vaše meno a e-mailovú adresu. Prostriedky na spracúvanie údajov online účtu na našich webových stránkach nie sú verejne prístupné pre návštevníkov, ale len pre našich administrátorov a partnerov (maklérov) s podpísanou Zmluvou o ochrane osobných údajov. Poskytujeme Vám naše online kontaktné formuláre a našu priamu e-mailovú adresu / adresy, aby ste nám mohli poslať akékoľvek Vaše názory alebo informácie vo Vašich správach. Pre viac informácií o tom, ako spracúvame osobné údaje obsiahnuté vo Vašich správach, viď sekcia „korešpondenčné údaje“ v Odseku 3.7 tohto Článku 3. Všetky správy, ktoré prichádzajú na našu e-mailovú adresu / adresy priamo alebo prostredníctvom našich online e-mailových formulárov, spracúvame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR).

3.4 Nespracúvame na našich webových stránkach údaje, ktoré sú súčasťou Vášho osobného online profilu („údaje o profile“). Údaje o profile môžu obsahovať Vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, profilové obrázky, pohlavie, dátum narodenia, stav, záujmy a koníčky, údaje o vzdelaní a údaje o zamestnaní. Nežiadame vás, aby ste nám tieto informácie poskytli. Údaje o profile preto nie sú spracúvané na našich webových stránkach.

3.5 Môžeme spracúvať Vaše osobné údaje, ktorý nám poskytnete v akomkoľvek online dotazníku umiestnenom na našich webových stránkach („údaje z dotazníkov“), ako aj Vaše osobné údaje, ktoré nám na našich webových stránkach poskytnete pre účely notifikácií o odbere našich e-mailových spravodajov a/alebo newsletterov („údaje spravodajov“). Právnym základom tohto spracúvania údajov je jeho nevyhnutnosť na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, predovšetkým chod a riadne fungovanie našej podnikateľskej činnosti primárne zabezpečujúc online obchodnú komunikáciu a nadväzovanie online kontaktov, či dohodovanie obchodných stretnutí online, ako pre našich existujúcich klientov tak aj zabezpečovanie týmto spôsobom prísunu klientov nových, čo je pre náš biznis výsostne dôležité a nevyhnutné, pričom rozsahom spracúvania údajov je rozsah účelu zabezpečenia správnej a bezpečnej operácie našej online prevádzky, zabezpečovania lepších služieb pre existujúcich klientov a prísunu nových.

3.6 Nespracúvame, nežiadame Vás, aby ste nám poskytli, ani nezhromažďujeme a v našej databáze neuchovávame žiadne z nasledovných Vašich ďalších osobných údajov, ako sú: A. Informácie, ktoré publikujete a uverejníte na našich webových stránkach alebo prostredníctvom našich webových stránok („publikované údaje“), B. Informácie poskytované v priebehu používania našich online služieb („údaje o službe“), C. Informácie týkajúce sa online obchodných transakcií, vrátane nákupov služieb, ktoré nakúpite prostredníctvom našich webových stránok („údaje o transakciách“), alebo D. Iné všeobecné kategórie údajov („ostatné typy údajov“).

3.7 Môžeme spracúvať osobné údaje obsiahnuté v alebo týkajúce sa každej komunikácie, ktorú nám pošlete („korešpondenčné údaje“). Vašu komunikáciu nám posielate na niektorú z našich verejných e-mailových adries, v prípade listinnej (papierovej) korešpondencie na našu registrovanú alebo korešpondenčnú fyzickú adresu spoločnosti, alebo v prípade iného ako vyššie uvedeného typu komunikácie na niektoré z našich telefónnych čísel, alebo na iný zverejnený identifikátor, ktoré (adresy, čísla, príp. iné identifikátory) sú zverejnené na našich, príp. iných, webových stránkach. Vašu komunikáciu nám môžte poslať aj prostredníctvom online kontaktných formulárov. Tieto webové stránky obsahujú a používajú e-mailové formuláre, ktoré to umožňujú. Prostredníctvom online formulára, na našu verejnú e-mailovú alebo fyzickú adresu, na niektoré z našich telefónnych čísel, alebo na iný zverejnený identifikátor nám posielate Vašu korešpondenciu, v listinnej, digitálnej, či inej podobe, alebo inú komunikáciu, obsahujúcu Vaše osobné údaje (napr. Vaše meno, priezvisko, e-mailovú či rezidenčnú adresu, telefónne číslo, príp. akýkoľvek iný osobný údaj, podľa ktorého Vás môžeme priamo či nepriamo identifikovať), a za účelom, ktorý vo Vašej komunikácii uvediete.

TU, na tomto verejnom mieste a na tejto verejnej webovej stránke Vám poskytujeme informácie o tom, ako spracúvame osobné údaje uvedené vo všetkej Vašej komunikácii a korešpondencii, pričom, pre dodržanie princípu transparentnosti, odkaz na túto webovú stránku s našimi Zásadami ochrany osobných údajov (spolu s odkazom na naše klientske Centrum kontroly osobných údajov) je uvedený v pätičke každej našej e-mailovej alebo listinnej správy, korú Vám zasielame, rovnako aj na titulnej stránke našich webových stránok, príp. na iných miestach, ktoré uznáme za vhodné.

Vaše korešpondenčné údaje zasielané v digitálnej podobe v sebe integrujú všeobecné dáta digitálnej korešpondencie. Dáta digitálnej korešpondencie môžu obsahovať komunikačný obsah a metaúdaje spojené s komunikáciou. Naše webové stránky spracúvajú Vaše korešpondenčné osobné údaje v prípade vyplnenia online formulárov umiestnených na našich webových stránkach, pričom právnym základom takéhoto spracúvania je nevyhnutnosť na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme (viď celú definíciu právneho základu a rozsahu nižšie v tomto článku). Vaše korešpondenčné osobné údaje nám v prípade e-mailovej korešpondencie zasielate sami na e-mailovú adresu / adresy uvedené na tejto webovej stránke, za pomoci a s použitím Vášho vlastného softvéru na úpravu / spracovanie / odosielanie e-mailových správ (e-mailový softvér podľa vášho výberu). Váš e-mailový softvér vygeneruje metadáta súvisiace s e-mailovou komunikáciou. V prípade ľubovoľnej a každej digitálnej komunikácie; Vaše digitálne zariadenie a/alebo naše webové stránky môžu odosielať spolu s akoukoľvek Vašou digitálnou komunikáciou aj metadáta s ňou súvisiace. Metadáta rovnako môžu obsahovať údaje, ktoré je možné považovať za osobné. Vaše osobné údaje obsiahnuté v akejkoľvek Vami zaslanej korešpondencii a komunikácii podľa tohto Odseku 3.7 môžeme následne spracúvať (v aj mimo rozsahu týchto našich webových stránok), ale výhradne v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR).

Právnym základom nášho spracúvania Vašich korešpondenčných osobných údajov je (vždy len ten, ktorý je pre daný typ Vašej komunikácie relevantný): A. Jeho nevyhnutnosť na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, akými sú napr. riadne a správne fungovanie našej podnikateľskej činnosti, ako aj transparentná komunikácia s používateľmi, pričom rozsahom spracúvania údajov je rozsah účelu priamej komunikácie s Vami a vedenia záznamov o obchodných transakciách, alebo ich príprave, či poskytovaní následných alebo doplnkových profesionálnych služieb, ktoré tvoria náplň našej podnikateľskej činnosti a ktoré musia vždy priamo súvisieť s účelom, za ktorým nám boli Vaše osobné údaje poskytnuté, B. Jeho nevyhnutnosť na splnenie našej zákonnej povinnosti, akou je napr. účel zabezpečenia zákonných podmienok kladených na nás alebo naše vzťahy s Vami, s našimi klientami, s našimi dodávateľmi, poskytovateľmi profesionálnych služieb, atď., pričom rozsahom spracúvania údajov je rozsah, kladený na nás v zmysle legislatívy a iných právnych noriem (vyhlášok, smerníc, atď.) aktuálne platných v Slovenskej republike a Európskej únii, C. Váš jednoznačný, na konkrétny účel poskytnutý (na každý účel samostatne), preukázateľný, odlíšiteľný od iných skutočností, kedykoľvek odvolateľný, informovaný a slobodne daný (nepodmienený) súhlas, pričom rozsahom je rozsah účelu, na ktorý bol súhlas poskytnutý. Vaše osobné udaje spracúvame podľa zásad bezpečnosti uchovávania, neprenášania mimo EHP, neposkytovania osobám tu neurčeným, a ďalších princípov ochrany osobných údajov uvedených v týchto Zásadách, a uchovávame ich len po dobu v nich uvedenú.

Pre účely týchto Zásad ochrany osobných údajov sa za „korešpondenčné údaje“ považujú aj údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom SMS (krátkej textovej správy), MMS (multimediálnej správy), či priameho telefónneho hovoru na niektoré z telefónnych čísel, zverejnených na našich, prip. iných, webových stránkach, príp. aj údaje, ktoré nám zašlete akýmkoľvek iným digitálnym zariadením. Za „korešpondenčné údaje“ sa považujú aj tie údaje, ktoré nám poskytnete v procese Vašej odozvy na naše reklamné kampane (bez rozdielu online a/alebo offline), v ktorých vždy uvádzame naše kontaktné údaje typu: naše fyzické a e-mailové adresy, telefónne čísla, mobilné telefónne čísla, na ktoré niektorí z Vás reagujú.

3.8 Môžeme spracúvať osobné údaje za účelom priameho marketingu, alebo profilovania pre potreby priameho marketingu („údaje pre priamy marketing“), vždy však len vtedy, ak predtým získame Váš jednoznačný, na konkrétny účel poskytnutý (na každý účel samostatne), preukázateľný, odlíšiteľný od iných skutočností, kedykoľvek odvolateľný, informovaný a slobodne daný (nepodmienený) súhlas, a tento súhlas máme zároveň zdokumentovaný v písomnej forme, v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR). Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov je Váš súhlas. Rozsahom je rozsah účelu použitia v priamom marketingu, na ktorý bol súhlas poskytnutý. Dotknuté osoby, ktorých údaje pre priamy marketing na základe ich súhlasu spracúvame, vždy najskôr (už pri prvej komunikácii) informujeme o tom, že jeho/jej údaje spracúvame na účely priameho marketingu a že sú profilované. DÔLEŽITÉ: Vaše osobné údaje, ktoré nám zašlete vo Vašej korešpondencii, ako je to uvedené vyššie v Odseku 3.7, NEBUDÚ nikdy automaticky použité na účely priameho marketingu, profilovania, či na iné účely, ktoré si v zmysle ustanovení Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov vyžadujú Váš dodatočný, jednoznačný, na konkrétny účel poskytnutý (na každý účel samostatne), preukázateľný, odlíšiteľný od iných skutočností, kedykoľvek odvolateľný, informovaný a slobodne daný (nepodmienený) súhlas, ale len vtedy, ak takýto súhlas od Vás dodatočne získame (ak o taký súhlas vôbec požiadame). Vaše osobné údaje NEBUDÚ nikdy spracúvané pomocou automatizovaného individuálneho rozhodovania (našou hlavnou činnosťou NIE sú spracovateľské operácie, ktoré si vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu, mimo to my NIKDY nevyužívame automatizované individuálne rozhodovanie.)

3.9 Môžeme spracúvať aj osobné údaje obsiahnuté v alebo týkajúce sa každej povinnej dokumentácie, ktorú spracúvame („údaje pre dokumentáciu“). Právnym základom tohto spracúvania údajov je jeho nevyhnutnosť na splnenie našej zákonnej povinnosti, akou je napr. účel zabezpečenia zákonných podmienok kladených na nás alebo naše vzťahy s Vami, s našimi klientami, s našimi dodávateľmi, poskytovateľmi profesionálnych služieb, atď. Rozsahom tohto spracúvania údajov je rozsah, kladený na nás v zmysle legislatívy a iných právnych noriem (vyhlášok, smerníc, atď.) aktuálne platných v Slovenskej republike a Európskej únii. Pre účely týchto Zásad ochrany osobných údajov sa za „údaje pre dokumentáciu“ považujú údaje, ktoré nám poskytnete pri vyplňovaní textu zmlúv, faktúr, pokladničných blokov, protokolov, súhlasov, a inej povinnej a/alebo potrebnej dokumentácie.

3.10 Môžeme spracúvať aj osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri poskytovaní podpory cez Facebook („údaje podpory cez Facebook“). V prípade, ak sa Vy ako dotknutá osoba rozhodnete požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, budeme spracúvať Vaše osobné údaje uvedené vo Vašom osobnom profile na webových stránkach Facebooku, ako aj osobné údaje, ktoré nám Vy sami počas takejto podpornej komunikácie poskytnete. Právnym základom tohto spracúvania údajov je jeho nevyhnutnosť na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, akými sú napr. riadne a správne fungovanie našej podnikateľskej činnosti, ako aj transparentná komunikácia s používateľmi a poskytovanie obchodnej a predajnej podpory a expertného poradenstva. Rozsahom je rozsah účelu, na ktorý sa podpora vykonáva. Príjemcom osobných údajov je v tomto prípade spoločnosť Facebook Ireland, Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika, vystupujúca ako prevádzkovateľ. Spoločnosť Facebook osobné údaje spracúva v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

3.11 Môžeme spracúvať aj osobné údaje iné ako vyššie uvedeného typu a druhu, a pre iný ako vyššie uvedený účel, vždy však len vtedy, ak: A. Predtým získame Váš jednoznačný, na konkrétny účel poskytnutý (na každý účel samostatne), preukázateľný, odlíšiteľný od iných skutočností, kedykoľvek odvolateľný, informovaný a slobodne daný (nepodmienený) súhlas, a tento súhlas máme zároveň zdokumentovaný v písomnej forme, v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR), alebo B. Ak je takéto spracúvanie údajov nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme. Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov je A. Váš súhlas, alebo B. Nevyhnutnosť spracúvania na účely našich oprávnených záumov. Rozsahom je A. Rozsah účelu, na ktorý bol súhlas poskytnutý, B. Rozsah účelu riadneho a správneho fungovania našej podnikateľskej činnosti.

3.12 Môžeme spracovať akékoľvek Vaše osobné údaje uvedené vo vyššie uvedených princípoch a pravidlách, ak je to potrebné pre účely a v rozsahu preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania našich právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní. Právnym základom tohto spracúvania osobných údajov sú naše oprávnené záujmy, a to ochrana a presadzovanie našich zákonných práv, Vašich zákonných práv a zákonných práv iných.

3.13 Môžeme spracúvať akékoľvek Vaše osobné údaje uvedené v týchto Zásadách, ak je to potrebné pre účely a v rozsahu získania alebo udržania nášho poistného krytia, riadenia rizík alebo získavania odborných rád. Právnym základom tohto spracúvania údajov sú naše oprávnené záujmy, a to riadna ochrana nášho podnikania pred rizikami.

3.14 Okrem špecifických účelov, na ktoré môžeme spracúvať Vaše osobné údaje uvedené v tomto Článku 3, môžeme spracúvať aj akékoľvek iné Vaše osobné údaje, ak je takéto spracovanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame, alebo za účelom ochrany Vašich životne dôležitých záujmov alebo životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby.

3.15 Prosím neposkytujte nám osobné údaje iných osôb, ak Vás k tomu explicitne nevyzveme.

4. Poskytovanie Vašich osobných údajov ostatným

4.1 Prijímateľmi Vašich osobných údajov sú:

> Konateľ spoločnosti, riadne poučený v zmysle ustanovení Nariadenia GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, vždy maximálne len do rozsahu a vždy na právnych základoch, ktoré sú uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov

• spoločnosť SOLID GAINS s.r.o., so sídlom Moskovská 2663/13, 811 08 Bratislava, Slovensko / E.U., IČO: [prebieha zápis do Obchodného registra], registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: sro, Vložka číslo: [prebieha zápis do Obchodného registra]

> Partneri, príp. zamestnanci spoločnosti (ak takí existujú), riadne poučení a s riadne podpísanou Zmluvou o ochrane osobných údajov v zmysle ustanovení Nariadenia GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, vždy maximálne len do rozsahu a vždy na právnych základoch, ktoré sú uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov

• spoločnosť SOLID GAINS s.r.o., so sídlom Moskovská 2663/13, 811 08 Bratislava, Slovensko / E.U., IČO: [prebieha zápis do Obchodného registra], registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: sro, Vložka číslo: [prebieha zápis do Obchodného registra]

> Sprostredkovateľ, spracúvajúci osobné údaje v mene Prevádzkovateľa na základe Zmluvy o spracovaní osobných údajov medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom, vždy maximálne len do rozsahu a vždy na právnych základoch, ktoré sú uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov

• spoločnosť WEBSUPPORT, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO 36421928, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 63270/B

Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám neuvedeným v tomto Článku 4 (ak sa len nejedná o primerane nevyhnutné prípady, ktoré povoľuje Nariadenie GDPR a Zákon č. 18/2018 Z.z., viď nižšie). Vaše osobné údaje v žiadnom prípade tretím stranám nepredávame za akýkoľvek finančný benefit, či iný druh odmeny.

4.2 Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť našim spracovateľom účtovníctva, poisťovateľom, daňovým poradcom a/alebo poskytovateľom profesionálnych služieb, ale vždy maximálne len do rozsahu a vždy len pokiaľ je to primerane nevyhnutné pre správny chod a fungovanie našej spoločnosti a vykonávanie našej podnikateľskej činnosti a/alebo pre účely vypracovania účtovnej a daňovej dokumentácie a daňových priznaní, získania alebo udržania poistného krytia, získania odborného poradenstva, zabezpečenia profesionálnych služieb, alebo preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, či už na súde konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní.

4.3 Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť našim dodávateľom alebo subdodávateľom, ktorých kompletný zoznam je uvedený vyššie (viď odsek 4.1, výpis Sprostredkovateľov), ale vždy len maximálne do rozsahu a vždy len pokiaľ je to primerane nevyhnutné pre to, aby sme zabezpečili riadny chod a prevádzku našej spoločnosti a poskytli Vám čo najlepšie služby.

4.4 Neexistujú žiadne finančné transakcie, ktoré by boli priamo exekuované našimi webovými stránkami a/alebo internetovými službami, ani také, ktoré by integrovali služby poskytovateľov platobných služieb alebo brán. Preto nezdieľame žiadne z Vašich transakčných údajov so žiadnymi takýmito poskytovateľmi platobných služieb alebo brán.

4.5 Nezverejňujeme Vaše údaje z dotazníkov, ani ich neposkytujeme žiadnym tretím stranám, pretože ich nezhromažďujeme, a teda ani nespracúvame.

4.6 Okrem špecifických zverejnení osobných údajov uvedených v tomto Článku 4 môžeme poskytnúť alebo zverejniť Vaše osobné údaje, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame, alebo za účelom ochrany Vašich životne dôležitých záujmov alebo životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť alebo zverejniť aj v tom prípade, ak je takéto poskytnutie alebo zverejnenie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní.

5. Medzinárodný prenos Vašich osobných údajov

5.1 V Článku 5 uvádzame informácie či a za akých okolností prenášame Vaše osobné údaje do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

5.2 Naša spoločnosť má podnikateľské sídlo na Slovensku, v Európskej únii. Prenos, vývoz, uchovavávanie či spracúvanie Vašich osobných údajov do iných krajín mimo EHP nerealizujeme.

5.3 Všetky web hostingové zariadenia a servre, obsahujúce naše webové stránky sa nachádzajú na Slovensku, v Európskej únii. Prenos, vývoz, uchovavávanie či spracúvanie Vašich osobných údajov do krajín mimo EHP teda v žiadnom prípade nerealizujeme. Na Slovensku, v Európskej únii, máme umiestnené webové stránky našej spoločnosti, ktoré majú priradené VŠETKY naše registrované firemné e-mailové schránky. Žiadne z Vašich e-mailových správ, ktoré nám posielate, teda nikdy nie su prijaté (akceptované), uchovávané, alebo spracúvané mimo územia EÚ a EHP. Žiadne z Vašich e-mailových adries, mien, priezvisk, fyzických adries, IP adries, či iných osobných údajov, ktoré od Vás získame (ak také získame) nie sú spracúvané či uchovávané mimo územia Európskeho hospodárskeho priestoru.

5.4 Všetci naši dodávatelia a subdodávatelia sa nachádzajú v Európskej únii.

6. Uchovávanie a vymazanie osobných údajov

6.1 Tento Článok 6 stanovuje naše zásady a postupy uchovávania údajov, ktoré sú určené na to, aby pomohli zabezpečiť, aby sme dodržiavali naše zákonné povinnosti týkajúce sa uchovávania a vymazania osobných údajov.

6.2 Osobné údaje, ktoré spracúvame na akýkoľvek účel alebo účely, sa nesmú uchovávať dlhšie, ako je potrebné na tento účel alebo na tieto účely.

6.3 Osobné údaje uchovávame nasledovne:

(a) osobné údaje obsiahnuté v účtovnej dokumentácii, akými sú napr. účtovné doklady, účtovné knihy, knihy doručených a odoslaných faktúr, pokladničné doklady, ako aj všetky ďalšie účtovné doklady a záznamy stanovené platnými právnymi predpismi; daňové doklady ako kópie a originály prijatých a vystavených faktúr, dovozné doklady, ako aj všetky ďalšie daňové doklady stanovené platnými právnymi predpismi, sa uchovávajú minimálne 10 rokov a maximálne 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, príp. v špecifických situáciách v zmysle ustanovení právnych predpisov uvedených vyššie aj dlhšie – nikdy však nie zbytočne dlhšie, ani o 1 celý mesiac.

(b) osobné údaje obsiahnuté v zmluvách so zákazníkmi vyhotovených v listinnej podobe, predovšetkým v sprostredkovateľských zmluvách, ale aj vo všetkých ostatných zmluvách, sa v zmysle ustanovení Zákona č. 297/2008 Z.z., Zákona č. 395/2002 Z.z. a v zmysle ďalších osobitných predpisov uchovávajú minimálne 5 rokov a maximálne 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom alebo dodávateľom, príp. v špecifických situáciách v zmysle ustanovení právnych predpisov uvedených vyššie aj dlhšie – nikdy však nie zbytočne dlhšie, ani o 1 celý mesiac.

(c) osobné údaje obsiahnuté v zmluvách so zákazníkmi vyhotovených v elektronickej podobe, predovšetkým v sprostredkovateľských zmluvách, ale aj vo všetkých ostatných zmluvách, sa uchovávajú vždy najneskôr do skončenia zmluvného vzťahu s klientom alebo dodávateľom, nasledujúci deň po skončení zmluvného vzťahu sa zlikvidujú – a ďalej sa uchovávajú výlučne ich papierové (listinné) verzie, v zmysle vyššie uvedených predpisov, princípov a pravidiel.

(d) osobné údaje obsiahnuté v bežnej listinnej (papierovej) korešpondencii, v dokumentoch z nákupu strojov a zariadení, a pod., sa v zmysle ustanovení Zákona č. 395/2002 Z.z. a ďalších osobitných predpisov uchovávajú minimálne 2 roky a maximálne 2 roky od ich prijatia alebo vystavenia, príp. v špecifických situáciách v zmysle ustanovení právnych predpisov uvedených vyššie aj dlhšie – nikdy však nie zbytočne dlhšie, ani o jeden celý mesiac.

(e) korešpodenčné osobné údaje obsiahnuté v elektronickej (e-mailovej, príp. inej elektronickej – ak taká existuje) komunikácii sa uchovajú nasledovne:

(i) údaje získané z ohlasov na niektorú z našich reklamných kampaní, bez ohľadu na to či je jej forma online alebo offline, od potenciálnych klientov (fyzických osôb, ktorí ľubovoľným spôsobom prejavili záujem o naše služby), ktorí ešte nie sú našimi existujúcimi klientami, sa uchovajú minimálne 1 rok a maximálne 1 rok od prijatia e-mailovej či inej správy, obsahujúce príslušné údaje, ani o 1 celý mesiac viac – ak len nezískame súhlas dotknutej osoby na ďalšie spracúvanie jej osobných údajov.

(ii) údaje získané mimo ohlasov na reklamné kampane od potenciálnych klientov (fyzických osôb, ktorí ľubovoľným spôsobom prejavili záujem o naše služby), ktorí ešte nie sú našimi existujúcimi klientami, sa uchovajú minimálne do doby, kým nepríde k ich nákupu niektorej z našich služieb alebo produktov, tzn. kým sa nestanú našimi klientami, maximálne však 1 rok od prijatia e-mailovej či inej správy, obsahujúcej príslušné údaje, ani o 1 celý mesiac viac

(iii) údaje získané od existujúcich klientov (fyzických osôb, ktoré už zakúpili niektorú z našich služieb alebo produktov) sa uchovajú minimálne po dobu, pokiaľ sú nevyhnutne potrebné pre správny a riadny výkon našej podnikateľskej činnosti, transparentnú komunikáciu s týmtito našimi klientami, alebo pre iný účel plynúci nám z platnej zákonnej legislatívy (v prípade uzatvorenia sprostredkovatelskej alebo inej obchodnej zmluvy minimálne 2 roky po jej uzatvorení) a maximálne 5 rokov po uzatvorení predmetnej zmluvy, príp. v špecifických situáciách v zmysle ustanovení právnych predpisov uvedených vyššie aj dlhšie – nikdy však nie zbytočne dlhšie, ani o jeden celý mesiac.

(iv) všetky ostatné osobné údaje obsiahnuté v elektronickej (e-mailovej, príp. inej elektronickej – ak taká existuje) komunikácii s fyzickými osobami, ktoré neprejavili záujem o naše služby nijakým spôsobom, sa uchovajú minimálne 1 deň po dni prijatia e-mailovej správy a maximálne 3 mesiace po dni prijatia e-mailovej správy, obsahujúcej príslušné údaje – nikdy však nie zbytočne dlhšie, ani o 1 celý mesiac.

(f) údaje získané od akejkoľvek fyzickej osoby na základe jej súhlasu s ich spracovaním na účely priameho marketingu, alebo profilovania pre potreby priameho marketingu, sa uchovajú minimálne 1 rok a maximálne 1 rok od ich prijatia, ak len nezískame dodatočný súhlas dotknutej osoby na ich ďalšie spracúvanie – nikdy však nie zbytočne dlhšie, ani o 1 celý mesiac. UPOZORNENIE: Našou hlavnou činnosťou NIE sú spracovateľské operácie, ktoré si vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu. NIKDY nevyužívame automatizované individuálne rozhodovanie.

(g) všetky ostatné typy osobných údajov (ak existujú) sa uchovajú minimálne 1 deň po dni prijatia a maximálne 2 mesiace po dni ich prijatia.

6.4 V niektorých prípadoch nie je možné vopred stanoviť obdobia, za ktoré sa Vaše osobné údaje budú uchovávať. V takýchto prípadoch určíme dobu uchovávania na základe nasledujúcich kritérií:

(a) obdobie uchovávania osobných údajov sa v prípade uvedenom v odstavci bezprostredne vyššie určí na základe najkratšieho času potrebného na splnenie cieľa, ktorý boli údaje získané/zhromaždené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR).

6.5 Všetku a každú dokumentáciu, v listinnej alebo digitálnej podobe, obsahujúcu osobné údaje bez rozdielu typu a spôsobu ich získania, uchovávanú počas doby a podľa pravidiel, uvedených vyššie, ukladáme do uzamknutého a zabezpečeného priestoru a/alebo na riadne zašifrované externé pamäťové médium uložené v uzamknutom a zabezpečenom takomto priestore, a odstránime ju z voľného pracovného priestoru alebo ju zlikvidujeme (zmažeme) z voľne uložených pracovných počítačových staníc (POZNÁMKA: všetky firemné počítačové stanice máme zašifrované), minimálne po dobe, keď takáto dokumentácia už nie je nevyhnutne potrebná pre riadny výkon našej podnikateľskej činnosti a maximálne po 6 mesiacoch od jej získania či vyhotovenia.

6.6 Triedenie, mazanie alebo likvidáciu viac nepotrebných osobných údajov vykonávame podľa pravidiel uvedených vyššie vždy minimáne 1 krát za mesiac, a to k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca – ak len nie sú tieto úkony vykonávané automaticky prostredníctvom zodpovedajúceho softvéru. Presun uchovávaných údajov do uzamknutého a zabezpečeného priestoru a/alebo na riadne zašifrované externé pamäťové médium uložené v uzamknutom a zabezpečenom takomto priestore, a ich odstránenie z voľného pracovného priestoru alebo likvidácia (vymazanie) z voľne uložených pracovných počítačových staníc (POZNÁMKA: všetky firemné počítačové stanice máme zašifrované), vykonávame rovnako vždy minimálne 1 krát za mesiac, a to k poslednému dňu kalendárneho mesiaca.

6.7 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tohto Článku 6 môžeme uchovávať Vaše osobné údaje v tom prípade, ak je takéto uchovávanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame, alebo za účelom ochrany Vašich životne dôležitých záujmov alebo životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby.

6.8 Osobné údaje, ktoré uchovávame v listinnej (papierovej) podobe, sú uchovávané v priestoroch a zariadeniach, ktoré sú riadne a primerane zabezpečené pred vniknutím, krádežou, či zneužitím cudzími osobami; ich manipulácia je možná len osobami na to určenými a riadne poučenými; a boli prijaté primerané technické a organizačné opatrenia vyžadovaných na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb v zmysle ustanovení Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR).

6.9 Osobné údaje, ktoré uchovávame v elektronickej (digitálnej) podobe, sú uchovávané v počítačoch, zálohových externých hard diskoch a/alebo informačných systémoch, ktoré sú riadne a primerane zašifrované a/alebo zabezpečené pred neoprávneným prístupom, krádežou, či zneužitím cudzími osobami; ich manipulácia je možná len osobami na to určenými a riadne poučenými; a boli prijaté primerané technické a organizačné opatrenia vyžadovaných na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb v zmysle ustanovení Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR.

7. Zmeny a doplnenia

7.1 Tieto Zásady môžeme z času na čas aktualizovať zverejnením ich novej verzie na tejto stránke našich webových stránok. Žiadne aktualizácie ani zmeny nebudú vykonané v týchto Zásadách, ak len nebudú riadne zverejnené na tejto stránke našich webových stránok.

7.2 Príležitostne by ste mali túto stránku kontrolovať na jej obsah, aby ste sa uistili, že ste spokojní so všetkými a akýmikoľvek novými zmenami v týchto Zásadách.

7.3 Zmeny v týchto Zásadách Vám tiež môžeme oznámiť a upozorniť Vás na ne e-mailom.

8. Vaše práva

8.1 V tomto Článku 8 sme zhrnuli práva, ktoré máte podľa zákona ohľadne ochrany Vašich osobných údajov. Niektoré práva sú zložité a nie všetky podrobnosti boli zahrnuté do našich tu uvedených excerptov. Preto by ste si mali príslušné zákony a usmernenia právnych a regulačných orgánov prečítať s cieľom úplne sa s týmito právami oboznámiť.

8.2 Vaše hlavné práva podľa legislatívy o ochrane údajov sú:

(a) právo na prístup;

(b) právo na opravu;

(c) právo na zabudnutie a/alebo vymazanie;

(d) právo na obmedzenie spracúvania;

(e) právo namietať pri a proti spracúvaniu;

(f) právo na prenosnosť údajov;

(g) právo podať sťažnosť dozornému orgánu; a

(h) právo odvolať súhlas.

8.3 Máte právo na potvrdenie toho, či spracúvame alebo nespracúvame Vaše osobné údaje, ako aj toho, kde tak robíme, právo na prístup k Vašim osobným údajom, vrátane určitých dodatočných informácií. Tieto dodatočné informácie zahŕňajú podrobnosti o účeloch spracúvania osobných údajov, kategóriách príslušných spracúvaných osobných údajov, ako aj o osobách, ktoré sú príjemcami týchto osobných údajov. Zabezpečenie práv a slobôd ostatných tým nie je ovplyvnené, poskytneme Vám kópiu Vašich osobných údajov. Prvá kópia bude poskytnutá bezplatne, ale ďalšie kópie môžu byť predmetom primeraného poplatku.

8.4 Máte právo na opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov, ako aj – s prihliadnutím k účelu spracovania – máte právo na to, aby boli neúplné a nekompletné osobné údaje o Vás skompletizované.

8.5 V niektorých prípadoch máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov a/alebo právo na zabudnutie, bez zbytočného odkladu. Tieto okolnosti zahŕňajú: osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; odoberiete súhlas so spracúvaním Vašich údajov získaných na základe súhlasu; namietate proti spracúvaniu podľa určitých pravidiel plynúcich z platných zákonov na ochranu osobných údajov; spracovanie je určené na účely priameho marketingu; a ak Vaše osobné údaje boli neoprávnene či nezákonne spracúvané. Existujú však výnimky pri uplatnení práva na vymazanie a/alebo zabudnutie. Všeobecné výnimky zahŕňajú situácie, pri ktorých je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre: uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácie; dodržiavanie zákonnej povinnosti; alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

8.6 V niektorých prípadoch máte právo obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov. Tieto prípady zahŕňajú situácie kedy: napadnete správnosť a presnosť osobných údajov; spracúvanie je protizákonné, ale namietate proti vymazaniu; už nepotrebujeme Vaše osobné údaje pre účely nášho spracúvania, ale Vy ich potrebujete a požadujete osobné údaje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; a ak Vy ste namietali proti spracúvaniu, a to až do overenia Vašej námietky. Ak je spracúvanie na tomto základe obmedzené, môžeme naďalej uchovávať Vaše osobné údaje. Spracúvať ich však ďalej budeme len: s Vaším súhlasom; na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby; alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

8.7 Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov súvisiacich s Vašou konkrétnou situáciou, ale iba do rozsahu, ktorý nepresahuje rozsah, ktorý je právnym základom pre spracúvanie, tzn. ak je spracúvanie nevyhnutné pre: splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone akejkoľvek verejnej moci, ktorá nám bola zverená; alebo pre účely legitímnych záujmov, ktoré sledujeme pre nás alebo tretiu stranu. Ak takúto námietku urobíte, prestaneme spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nemôžeme preukázať nevyhnutné oprávnené dôvody na ich ďalšie spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo spracúvanie je dôvodom na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

8.8 Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (vrátane profilovania na účely priameho marketingu). Ak takúto námietku urobíte, prestaneme spracúvať Vaše osobné údaje na tento účel – ak ich týmto spôsobom aktuálne spracúvame.

8.9 Máte právo vzniesť námietky voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na vedecké alebo historické výskumné účely alebo na štatistické účely z dôvodov, týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, pokiaľ nie je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej z dôvodov verejného záujmu.

8.10 V rozsahu, do akého je právnym základom pre naše spracúvanie Vašich osobných údajov:
(a) súhlas; alebo
(b) spracúvanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie krokov na základe Vašej žiadosti doručenej pred uzatvorením zmluvy,
a takéto spracovanie sa uskutočňuje automatizovanými prostriedkami, máte právo obdržať Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a počítačovo-čitateľnom formáte. Toto právo sa však neuplatní, ak by jeho uplatnenie nepriaznivo ovplyvnilo práva a slobody iných.

8.11 Ak si myslíte, že naše spracúvanie Vašich osobných údajov porušuje ľubovoľný z právnych ustanovení a zákonov na ochranu údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán zodpovedný za ochranu osobných údajov. Môžete tak urobiť v členskom štáte EÚ Vášho trvalého pobytu, pracoviska alebo miesta údajného porušenia zákona na ochranu osobných údajov.

8.12 V rozsahu, do akého je právnym základom pre naše spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas, máte právo tento svoj súhlas kedykoľvek odobrať a odvolať. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním.

8.13 Akékoľvek a ľubovoľné Vaše práva vo vzťahu k Vašim osobným údajom môžete uplatniť prostredníctvom písomného upozornenia zaslaného na našu e-mailovú adresu, výslovne uvedenú na našich webových stránkach, alebo prostredníctvom štandardnej poštovej listovej (papierovej) správy, okrem iných metód uvedených v tomto Článku 8. Môžte rovnako kontaktovať našu osobu poverenú ochranou osobných údajov uvedenú v závere tejto webovej stránky.

OSOBITNÉ USTANOVENIA O POUŽÍVANÍ COOKIES – NAŠA „COOKIE POLITIKA“:

9. O súboroch cookie

9.1 Súbor cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý posiela webový server do webového prehliadača a je uložený prehliadačom. Identifikátor sa potom posiela späť na server vždy, keď prehliadač požiada o stránku zo servera.

9.2 Súbory cookie môžu byť buď „trvalé“ súbory cookie, alebo „session“ súbory cookie: trvalý súbor cookie bude uložený vo webovom prehliadači a zostane platný až do svojho stanoveného dátumu expirácie, pokiaľ ho teda používateľ nevymaže ešte pred dátumom expirácie; session cookie na druhej strane expiruje na konci práce používateľa s internetovým prehliadačom keď je prehliadač zatvorený.

9.3 Cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľa, ale osobné informácie, ktoré ukladáme o Vás, môžu byť prepojené s informáciami uloženými v súboroch cookies a získanými z cookies. V prípade pochybností alebo ďalších otázok odporúčame prekontrolovať sekciu Pomocník Vášho internetového prehliadača.

9.4 V tejto Cookie politike Vám ponúkame zoznam cookies, ktoré používame, definíciu ich účelu, ako aj možnosť ako deaktivovať či vymazať cookie súbory, ktoré sú generované našimi webovými stránkami – a to priamo vo Vašom internetovom prehliadači, aj jednotlivo v odvislosti od ich typu.

10. Zoznam a účely cookies

10.1 Zoznam cookies, ich účely, a definícia toho či ich používame alebo nepoužívame:

(a) overenie totožnosti – nepoužívame súbory cookie na identifikáciu našich klientov alebo návštevníkov pri návšteve našich webových stránok a/alebo počas ich navigácie na našich webových stránkach. Totožnosť je overovaná a predmetné cookies sú používané výlučne pri prihlásení do administračného rozhrania naších webových stránok administrátormi a partnermi s podpísaným súhlasom podľa GDPR, kde nie je prístup pre klientov či návštevníkov naších stránok;

(b) stav prihlásenia – nepoužívame súbory cookie, ktoré nám pomáhajú určiť, či sú naši klienti a/alebo návštevníci prihlásení na našu webovú stránku. Stav prihlásenia je overovaný a predmetné cookies sú používané výlučne pri prihlásení do administračného rozhrania naších webových stráno administrátormi a partnermi s podpísaným súhlasom podľa GDPR, kde nie je verejný prístup pre klientov či návštevníkov naších stránok;

(c) personalizácia – používame súbory cookie na ukladanie informácií o Vašich preferenciách a na prispôsobenie našich Webových stránok Vám. Tieto cookies si Vám umožňujú transparentnejšie a intuitívnejšie prezerať naše webové stránky (cookies, ktoré na tento účel používame, sú nasledovné: osetin_screen);

(d) bezpečnosť – nepoužívame súbory cookie ako súčasť bezpečnostných opatrení implementovaných na ochranu používateľských účtov, vrátane prevencie podvodného používania prihlasovacích údajov a na ochranu našich webových stránok, a služieb všeobecne – s výnimkou cookies zabezpečenia prihlásenia do administračného rozhrania naších webových stránok našími partnermi, kde nie je verejný prístup pre klientov či návštevníkov naších stránok;

(e) reklama – nepoužívame reklamné cookies;

(f) analýza – používame anonymné cookies na analýzu a pomoc pri tom, akým spôsobom používate naše webové stránky a na rozbor výkonnosti a prevádzky našich služieb (cookies, ktoré na tento účel používame, sú nasledovné: _ga, _gid, _gat); a

(g) súhlas so súborom cookie – môžme používať súbory cookie na ukladanie Vašich preferencií vo vzťahu k používaniu súborov cookie všeobecne (cookies, ktoré na tento účel môžme používať, sú nasledovné: displayCookieConsent).

11. Cookies používané našimi poskytovateľmi služieb

11.1 Naši poskytovatelia služieb môžu tiež používať cookies – a tieto cookies môžu tiež byť uložené vo Vašom počítači keď navštívite naše webové stránky.

11.2 Na analýzu používania našich webových stránok používame službu Google Analytics. Služba Google Analytics zhromažďuje informácie o používaní webových stránok prostredníctvom súborov cookie. Zhromaždené informácie týkajúce sa našich webových stránok sa používajú na vytváranie prehľadov o používaní našich webových stránok a rozbor ich prevádzky. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na adrese: https://policies.google.com/privacy (upozorňujeme, že informácie sú v anglickom jazyku, preto je pre ich prečítanie v slovenčine potrebné použiť službu Google Prekladač na stránkach https://translate.google.com/?hl=sk). Relevantné cookies, ktoré na tento účel používame, sú nasledovné: _ga, _gid a _gat.

11.3 V súčasnosti nezverejňujeme na tejto webovej stránke žiadne reklamy tretích strán ani na našich webových stránkach nepoužívame služby žiadneho poskytovateľa reklám založených na záujmoch, ako je napr. Google AdSense.

12. Spravovanie, deaktivácia a vymazanie súborov cookie

12.1 Analytické typy súborov cookies používané na našich (aj iných) webových stránkach môžete mať vždy jednoducho a plne pod kontrolou – dokážete ich zablokovať ešte pred tým, než vôbec po prvý krát navštívite naše stránky. Stačí použiť tento Google prídavný program: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

12.2 Väčšina prehliadačov Vám umožňuje úplne odmietnuť akceptáciu kompletne všetkých súborov cookie, ako aj odstrániť súbory cookie, a to aj individuálne pre každý typ súboru cookie. Metódy ako to docieliť sa líšia a rôznia v závislosti od internetového prehliadača – a od jeho verzie. Aktuálne informácie o blokovaní a mazaní súborov cookie môžete získať prostredníctvom týchto odkazov (upozorňujeme, že informácie sú v anglickom jazyku, preto je pre ich prečítanie v slovenčine potrebné použiť službu Google Prekladač na stránkach https://translate.google.com/?hl=sk):

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); a

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

12.3 Blokovanie všetkých alebo niektorých súborov cookie má negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok.

12.4 Ak blokujete súbory cookie, nebudete môcť používať všetky funkcie integrované do našich webových stránok.

ÚDAJE O SPOLOČNOSTI, NAŠA OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA GDPR A KONTROLA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

13. Údaje o našej spoločnosti

13.1 Tieto webové stránky vlastní a prevádzkuje spoločnosť SOLID GAINS s.r.o., registrovaná so sídlom Moskovská 2663/13, 811 08 Bratislava, Slovensko / E.U., IČO: [prebieha zápis do Obchodného registra].

13.2 Sme registrovaní v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: sro, Vložka číslo: [prebieha zápis do Obchodného registra].

13.3 Naše miesto podnikania je v Moskovská 2663/13, 811 08 Bratislava, Slovensko / E.U.

13.4 Môžete nás kontaktovať:

(a) poštou na uvedenú poštovú adresu;

(b) telefonicky, na číslo kontaktu zverejnené na našej webovej stránke z času na čas; alebo

(c) e-mailom na e-mailovú adresu, ktorú z času na čas zverejňujeme na našich webových stránkach.

14. Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

14.1 Kontaktné údaje na našu osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov (zodpovednú osobu máme určenú, aj keď ju zo zákona určenú mať explicitne nemusíme) sú: email: info@stratio.eu, mobil: +421 903 479749, telefón: +421 2 20738339, poverená osoba spoločnosti SOLID GAINS s.r.o., s registrovaným sídlom Moskovská 2663/13, 811 08 Bratislava, Slovensko [prebieha zápis do Obchodného registra] / E.U.

15. Prvky ovládania a kontroly Vašich osobných údajov

15.1 Kontrolu nad Vašimi osobnými údajmi a akýkoľvek úkon s Vašimi osobnými údajmi môžte – v plnom rozsahu v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) – realizovať na základe podrobných inštrukcií uvedených v Článku 8 týchto Pravidiel ochrany osobných údajov.

Dohodnite si stretnutie

Vstupná konzultácia

Vyplňte formulár nižšie s cieľom získať prvú konzultáciu. Bezkontaktne.